Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier

V prvom Newslettri spoločnosti TPA Horwath v roku 2016 by sme Vám radi dali do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier.

Prečítajte si viac

11 krajín. 11 daňových systémov.

V našich každoročne publikovaných bezplatných brožúrach "Investovanie v ... 2016" Vám ponúkame štrukturovaný prehľad daňových systémov 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy v anglickom a nemeckom jazyku.

Objednať teraz ako PDF alebo v tlačenej forme

Objednajte si bezplatne naše aktuálne publikácie! TPA Horwath

Prečítajte si viac

Novela zákona o dani z príjmov a zákona o DPH vyšla v zbierke

V predchádzajúcich newslettroch sme Vás informovali o nových ustanoveniach plánovanej novely zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Dňa 19.10.2015 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona o dani z príjmov a dňa 22.10.2015 aj novela zákona o DPH. Oproti vládnemu návrhu, o ktorom sme Vás informovali v posledných vydaniach nášho newslettra, nenastali zásadné zmeny.

Prečítajte si viac

„Tuzemské samozdanenie“ pri stavebných prácach od 01.01.2016

Tieto, ale i ďalšie informácie sme pre Vás pripravili v našom newsletteri, ktorý pre Vás pripravujeme každý štvrťrok.

Na odber nášho bezplatného newslettera sa môžete prihlásiť na našej web stránke

Prečítajte si viac

Novela zákona o účtovníctve

Zámerom novely zákona o účtovníctve je implementácia smernice Rady 2013/34/EÚ o ročnej účtovnej závierke.

Dňa 6. mája bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť v troch etapách:

  • od 1. júla 2015

  • od 1. januára 2016

  • od 1. januára 2017

 Zámerom novely zákona o účtovníctve je implementácia smernice Rady 2013/34/EÚ o ročnej účtovnej závierke.

Prečítajte si viac

Zhrnutie dôležitých zmien v oblasti dane z príjmov

29. novembra 2014 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona o dani z príjmov.

Ako sme Váš už informovali v minulých newslettroch, toto sú najvýznamnejšie zmeny, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2015 novela so sebou prináša:

 Zavádza sa pravidlo nízkej kapitalizácie - úroky z úverov od závislých osôb budú uznateľné za daňový výdavok už iba v limitovanej výške, a to maximálne vo výške 25 % z výsledku hospodárenia pred zdanením, zvýšeného o odpisy a nákladové úroky. Výnimka z tohto pravidla sa rozšírila aj na lízingové spoločnosti.

Prečítajte si viac

Pravidlo nízkej kapitalizácie

V poslednom vydaní newslettra sme Vás informovali o návrhu implementovať pravidlo nízkej kapitalizácie do zákona o dani z príjmov. Návrh prešiel viacerými zmenami a do prvého čítania v parlamente sa dostal v pozmenenej, pre väčšinu odbornej i laickej verejnosti neočakávanej forme. Testovanie už nie je naviazané na vlastné imanie, ale na výšku výsledku hospodárenia, pričom limit pre maximálnu výšku daňovo uznateľných úrokov sa stanovuje do 25% z výsledku hospodárenia pred zdanením, zvýšeného o odpisy a nákladové úroky.

Prečítajte si viac


TPA Horwath je jednou z popredných spoločností v oblasti daňového poradenstva, auditu a podnikového poradenstva na Slovensku. Ako skúsení profesionálni poradcovia ponúkame naše vedomosti a zručnosti podnikom rôznej veľkosti.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2001 a v súčasnosti zamestnávame cca. 50 zamestnancov. Naši zamestnanci sú držiteľmi rôznych národných a medzinárodných licencií /certifikátov, ktoré sú dôležité pre poskytovanie vysokokvalitných profesionálnych služieb.